Strikethrough sample

test of strikethrough plain text